database

DuckDB எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்ற தரவுத்தளம்

DuckDB என்பது உயர் செயல்திறன் கொண்ட பகுப்பாய்வு தரவுத்தள அமைப்பாகும். இது விரைவாகவும், நம்பகத்தன்மையுடனும், செயல்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பயன்படுத்திகொள்வதற்கு எளிதானதாகவும் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. DuckDB, ஆனது SQLஇன் அடிப்படைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆதரவுடன், வளமான SQL நடைமுறைசெயலாக்கத்தினை வழங்குகிறது. DuckDB தன்னிச்சையான, உள்ளமைவு தொடர்புடைய துணை வினவல்கள், சாளர செயல்பாடுகள், தொகுப்புகள், சிக்கலான வகைகள் (வரிசைகள், கட்டமைப்புகள்)…
Read more

தரவுத்தள நிர்வாகத்திற்கு NoSQLஆனது எப்போது சிறந்த தேர்வாகஅமையும்? 

NoSQL தரவுத்தளங்களை கொண்டு  கட்டமைக்கப்படாத தரவுகளைக் கையாள முடியும். மற்ற தரவுத்தளங்களிலிருந்து அவை எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன, எப்போது, எங்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதைக் இந்த கட்டுரையில் கண்டறிந்திடுவோம். கட்டமைக்கப்பட்ட , கட்டமைக்கப்படாத ஆகியதரவுகளை நிர்வகிக்க தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள பல்வேறு வகையான தரவுத்தளங்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். தொடர்புடைய தரவுத்தளங்களானவை(Relational databases) கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இவை…
Read more

Rஎனும் கணினிமொழியின் மூலம் MongoDB ஐப் பயன்படுத்துதல்

MongoDB என்பதுஒரு பிரபலமான திறமூல ஆவண தரவுத்தளமாகும், செயல் திறன் , அளவிடுதல் ஆகியவற்றிற்கு இது பெயர் பெற்றது. எந்தவொரு நிறுவன பயன்பாட்டிலும் ஏராளமான தரவுகளை நிருவகிக்கும் திறன்கொண்ட தரவுத்தள மாதிரி இதில் உள்ளது. அதனோடு R எனும் நிரலாக்க மொழியில் MongoDBஐ திறம்பட கையாளும் பல தொகுப்புகள் கூடஉள்ளனஎன்ற தகவலை மனதில்கொள்க, தரவுகளைப் பிரித்தெடுக்கவும்…
Read more

PostgreSQL, MariaDB , SQLite ஆகிய கட்டற்ற தரவுத்தளங்கள் ஒருஒப்பீடு

தற்போது  ஏராளமானஅளவில் கட்டற்ற தரவுதளங்கள் நம்முடைய பயன்பாட்டில் உள்ளன அவற்றுள் PostgreSQL, MariaDB , SQLite ஆகிய மூன்றினை மட்டும் இங்கே ஒப்பீடு செய்வதற்காக எடுத்துகொள்வோம். PostgreSQL பொதுவாக தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள தரவுத்தளங்களின் பட்டியல்  எனில் PostgreSQL என்பதில்லாமல் அவ்வாறான பட்டியல்   முழுமையடையாது, இந்த தரவு தளமானது அனைத்து நிலையிலும்  அனைத்து அளவிலும் உள்ள…
Read more

SQL , NoSQL ஆகிய தரவுத்தளங்களுக்கு இடையிலான உண்மையான வேறுபாடுகள்

கவிமொ(SQL) என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் கட்டமைக்கப்பட்ட வினவுமொழிகள் ( Strutured Query Languages) கவிமொஇல்லாதது( NoSQL) கட்டமைக்கப்படாத வினவுமொழிகள் (Not Only Strutured Query Languages) ஆகிய இரண்டு தரவுத்தளங்களும் தகவல்களை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் சேகரிக்க பயன் படுத்தப் படுகின்றன .மேலும் SQL , NoSQL ஆகியஇவ்விரண்டும் தரவுகளை சேமிக்கவும், நிர்வகிக்கவும், அணுகவும் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும்…
Read more

ObjectBox எனும் பொருட்களுக்கான இணையம் ,கைபேசிஆகி்யவற்றிற்கான தரவுதளம் ஒருஅறிமுகம்

  ObjectBox என்பது IOT எனும் பொருட்களுக்கான இணையம் ,கைபேசிஆகிய சாதனங்களுக்கான தனித்தன்மையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதிவேக பொருள் சார்ந்த தரவுத்தளமாகும் . இது சிறிய அளவிலான சாதனங்களுக்கும் விளிம்பு கணினியின் (edge computing) செயலை கொண்டு வருவதுடன் , தரவுவுகளை திறமையாகவும், விரைவாகவும் செயல்படுத்துவதுடன் அவற்றை பாதுகாப்பாக மேலாண்மை செய்து சேமிக்கவும் செயல்படுத்துவதற்கும் அனுமதிக்கின்றது….
Read more

MySQLஇற்கும் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளத்ததிற்குமிடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை

தற்போது வியாபார நிறுவனங்களனைத்தும் மேககணினியின் அடிப்படைகட்டமைவில் தரவுதளங்களை கையாள உதவவருவதுதான் TiDB எனும் கட்டற்ற புதிய SQL தரவுதளமாகும் இது MySQLஇன் ஒழுங்குமுறையை பின்பற்றுவதுமட்டுமல்லாமல் மிகுதி செயல்கள் அனைத்தும் ஏறத்தாழ SQLஎன்பதை ஒத்திருக்கின்றன ஆயினும் இந்த TiDB ஆனது MySQLஇற்கு சிறிது வித்தியாசமானது அவை பின்வருமாறு 1.பொதுவாக MySQL ஆனது பிரதிபலிப்பு மூலம் அளவிடப்படுகின்றது ….
Read more