மின் புத்தகங்கள்

கணியம் வழங்கும் இலவச மின்நூல்கள், படித்து பயன் பெறவும், பிறருடன் பகிர்ந்து மகிழவும் வேண்டுகிறோம்.

எளிய தமிழில் Machine Learning
எளிய தமிழில் Machine Learning
e0ae8ee0aeb3e0aebfe0aeaf-e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aebfe0aeb2e0af8d-machine-learning-a4-pdf.html
6.3 MiB
6623 Downloads
Details...
தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும்
தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும்
e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aebfe0aea9e0af8d-e0ae8ee0aea4e0aebfe0aeb0e0af8de0ae95e0aebee0aeb2e0aeaee0af81e0aeaee0af8d-e0aea4e0ae95-3.html
Version: 1
View post
1.4 MiB
2158 Downloads
Details...
எளிய தமிழில் JavaScript
எளிய தமிழில் JavaScript
e0ae8ee0aeb3e0aebfe0aeaf-e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aebfe0aeb2e0af8d-javascript-a4-pdf.html
Version: 1
View post
647.0 B
6679 Downloads
Details...
எளிய தமிழில் Agile/Scrum – மென்பொருள் திட்ட மேலாண்மை
எளிய தமிழில் Agile/Scrum – மென்பொருள் திட்ட மேலாண்மை
e0ae8ee0aeb3e0aebfe0aeaf-e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aebfe0aeb2e0af8d-agilescrum-a4-pdf.html
1.6 MiB
2708 Downloads
Details...
Learn-bigdata-in-tamil
Learn-bigdata-in-tamil
e0ae8ee0aeb3e0aebfe0aeaf-e0aea4e0aeaee0aebfe0aeb4e0aebfe0aeb2e0af8d-big-data-a4-pdf.html
View post
0.0 B
3701 Downloads
Details...
எளிய தமிழில் WordPress
எளிய தமிழில் WordPress
learn-wordpress-in-tamil.pdf
Version: 1
View post
3.2 MiB
3018 Downloads
Details...
Learn-selenium-in-tamil
Learn-selenium-in-tamil
learn-selenium-in-tamil.pdf
View post
3.0 MiB
3203 Downloads
Details...
எளிய தமிழில் PHP
எளிய தமிழில் PHP
learn-PHP-in-tamil.pdf
Version: 1
View post
4.4 MiB
7555 Downloads
Details...
Learn-css-in-tamil
Learn-css-in-tamil
learn-css-in-tamil.pdf
1.8 MiB
12015 Downloads
Details...
Learn-GNU-Linux-in-Tamil-Part-2
Learn-GNU-Linux-in-Tamil-Part-2
Learn-GNU-Linux-in-Tamil-Part-2.pdf
View post
4.9 MiB
7505 Downloads
Details...
Learn GNU Linux In Tamil - Part 1
Learn GNU Linux In Tamil - Part 1
Learn GNU Linux in Tamil - Part 1.pdf
View post
5.4 MiB
13340 Downloads
Details...
எளிய தமிழில் MySQL - மின்புத்தகம்
7.0 MiB
21867 Downloads
Details...
Learn-HTML-in-Tamil
Learn-HTML-in-Tamil
Learn-HTML-in-Tamil.pdf
Version: 1
View post
4.6 MiB
20173 Downloads
Details...
Learn-mysql-in-tamil-part2
Learn-mysql-in-tamil-part2
learn-mysql-in-tamil-part2.pdf
Version: 1
View post
4.1 MiB
7585 Downloads
Details...
Learn-ruby-in-tamil
Learn-ruby-in-tamil
learn-ruby-in-tamil.pdf
4.0 MiB
6195 Downloads
Details...

%d bloggers like this: