கணியம்

எளிய தமிழில் Robotics 12. சுவரை ஒட்டியே செலுத்துதல் (Wall Following)

எந்திரன்கள் தானியங்கியாக இயங்க ஏதேனும் ஒரு தன்னிடங்குறித்தல் திறமை தேவைப்படுகிறது, இதைப் பயன்படுத்தி, தான் செய்ய வேண்டிய வேலைக்கான பாதையை மட்டுமல்லாமல் அந்தப் பாதையிலுள்ள இடையூறுகளையும் எந்திரன் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும். இதற்கு, எடுத்துக்காட்டாக, புவி நிலை காட்டி (Global Positioning System – GPS), புள்ளிகளாலான மேகம் (Point-cloud) போன்ற பல்வேறு வழிமுறைகள்…
Read more

எளிய தமிழில் Robotics 11. புதிர்பாதைக்குத் தீர்வு காணுதல் (Maze solving)

ஒரு எந்திரன் தன்னியக்கமாக புதிர் பாதையில் இருந்து வெளியேறும் வழியைக் கண்டுபிடிப்பதைத்தான் புதிர்பாதைக்குத் தீர்வு காண்பது என்கிறோம். சீரற்ற சுட்டி (random mouse), சுவர் பின்பற்றல் (wall follower), பிளெட்ஜ் (Pledge), மற்றும் ட்ரெமாக்ஸ்(Trémaux’s) ஆகியவை ஒரு எந்திரனோ அல்லது ஆளோ முன்பின் தெரியாத புதிர் பாதையில் உள்ளே மாட்டிக் கொண்டால் வெளியேறும் வழியைக் கண்டு…
Read more

Machine Learning – 31 – Artificial Neural Networks

ஒரு நியூரான் கற்றுக் கொள்வதை அடிப்படையாக வைத்து கற்றுக் கொள்வது perceptron என்றால், பல்வேறு நியூரான்களைக் கொண்ட மனித மூளை கற்றுக் கொள்வதை அடிப்படையாக வைத்து கற்றுக் கொள்வது Multi-layer perceptron ஆகும். அதாவது செயல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நியூரான்கள் கற்கின்றன. நியூரான்கள் கற்றுக் கொண்டதை வைத்து மனித மூளை கற்கிறது. இதே முறையில் தரவுகளை…
Read more

Machine Learning – 30 – Perceptron

Perceptron என்பதே neural networks-க்கான அடிப்படை. இது ஒரு நேர்கோடு மூலம் பிரிக்க வல்ல தரவுகளுக்கான binary classification algorithm ஆகும். ஆனால் இது logistic regression போன்று தனது கற்றலை அமைக்காது. ஒரு நியூரான் எவ்வாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக் கொள்கிறதோ அதனை அடிப்படையாக வைத்து, பயிற்சித் தரவுகளைப் பற்றிப் படிப்படியாகக் கற்றுக் கொள்கிறது….
Read more

Machine Learning – 29 – PCA

Principle Component Analysis என்பது அதிக அளவு பரிமாணங்கள் கொண்ட தரவுகளை குறைந்த அளவு பரிமாணங்கள் கொண்டதாக மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 1000 அம்சங்களைக் கொண்டு ஒரு விஷயம் கணிக்கப்படுகிறது என வைத்துக் கொள்வோம். PCA-ஆனது இந்த 1000 X-ஐ 100 X-ஆகவோ அல்லது இன்னும் குறைந்த பரிமாணங்கள் கொண்டதாகவோ மாற்றிக் கொடுக்கும். அதாவது Y எண்ணிக்கையைப்…
Read more

Machine Learning – 28 – SVM

Support Vector Machine (SVM) என்பது தரவுகளை வகைப்படுத்திப் பிரிப்பதற்கான ஒரு வழிமுறை ஆகும். ஏற்கெனவே இதற்கென logistic regression என்பதைப் பற்றிப் பார்த்தோம். ஆனால் இந்த SVM என்பது வகைப்படுத்துதல் எனும் வேலையை logistic-ஐ விட இன்னும் சற்று துல்லியமாக அமைக்கிறது. நேர்கோடு மூலம் பிரிக்கப்படும் தரவுகளுக்கு large margin classifier எவ்வாறு உதவுகிறது…
Read more

Machine Learning – 27 – Clustering Algorithm

Clustering with K-Means: Unsupervised learning-ல் நாம் கற்க இருக்கும் முதல் algorithm இதுவே. இதுவரை நாம் கண்ட அனைத்தும் supervised-ன் கீழ் அமையும். logistic regression, multi-class classification போன்ற அனைத்திலும், உள்ளீடு(X) மற்றும் வெளியீடு(Y) இரண்டையும் கொடுத்து பயிற்சி அளிப்போம். பல்வேறு வெளியீட்டு வகைகளின் கீழ் தரவுகளைப் பிரிப்பதற்கு அத்தனை வகையான எல்லைகளையும்…
Read more

Machine Learning – 26 – Decisiontrees&Randomforest

Regression மற்றும் Classification இரண்டிற்கும் உதவக்கூடிய நேர்கோடு முறையில் பிரிக்க இயலாத non-linear தரவுகளுக்கான model-ஆக decision trees மற்றும் random forest விளங்குகிறது. Decision trees என்பது பொதுவாக மாதிரித் தரவுகளில் உள்ள மதிப்புகளைக் கொண்டு அவற்றை சிறுசிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கற்கிறது. கீழ்க்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் ஒரு மலர் மல்லியா, ரோஜாவா, தாமரையா என்று…
Read more

எளிய தமிழில் Robotics 9. முடுக்க மானி (Accelerometer)

உங்கள் திறன் பேசியை நீளவாட்டத்தில் இருந்து அகலவாட்டத்திற்குத் திருப்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் காணொளியோ அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் செயலியோ நீளவாட்டத்தில் இருந்து அகலவாட்டத்திற்குத் திரும்புகிறது அல்லவா? இதன் பின்னால் இருப்பது தான் முடுக்கமானி. உங்கள் தேகப் பயிற்சியை அளவிடும் செயலிகள் நீங்கள் எடுக்கும் தப்படிகளை எண்ணிக் காட்டும். மற்றும்…
Read more