கணியம்

Machine Learning – 18 – Simple LinearRegression

Simple linear regression -க்கான சமன்பாடு பின்வருமாறு அமையும். இதை வைத்து (1,1) , (2,2) , (3,3) எனும் புள்ளி விவரங்களுக்கு பின்வரும் கணிப்பான் h(x) மூலம் கணிப்பதை நாம் இங்கு உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வோம். இந்தக் கணிப்பானது தீட்டா-0 மற்றும் தீட்டா-1 எனும் இரண்டு முக்கிய parameters-ஐப் பொறுத்தே அமைகிறது. எனவே வெவ்வேறு மதிப்புள்ள…
Read more

விரைவு எதிர்வினை குறியீடு (QR code)

QR Code என சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிற Quick Response Code-ஐ நாம் அன்றாடம் பல இடங்களில் கடந்துசெல்கிறோம். கடைகளில் வாங்கும் பொருள்களிலிருந்து, செய்தித்தாள் விளம்பரங்கள் வரை இக்குறியீட்டை நாம் காணலாம். நமது திறன்பேசியிலுள்ள கேமராவைக்கொண்டு இக்குறியீட்டை வருடும்போது அதில் ஒளித்துவைக்கப்பட்டுள்ள செய்தியை நாம் அறிந்துகொள்ளலாம். இச்செய்தி ஒரு வணிகப்பொருளுக்கான வலைத்தள முகவரியாகவோ, நிறுவனங்களின் வைபை கடவுச்சொல்லாகவோ…
Read more

Arduino One Pixel Camera எனும் படபிடிப்பு கருவியை கொண்டு அனைத்துபடங்களயும் திரையில் காட்சியாக தோன்றசெய்து காணலாம்

தற்போது நாம் வாழும் இந்த 21 ஆம்நூற்றான்டில் படபிடிப்பு செய்வது எனும் பணியானது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது இதற்காகவென தனியாக படபிடிப்பு கருவியெதையும் நாம் வாங்கத் தேவையில்லை நம்முடைய கையிலிருக்கும திறன்பேசி அல்லது கைபேசியே படப்பிடிப்பு செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளுடன் தயாராக இருக்கும் போது நாம் மிகவும் எளிதாக படபிடிப்பு செய்யலாம் அல்லவா எனவே எந்தவிடத்திலும்…
Read more

திறந்த மூலக் கயெக இயக்கிகள் (CNC Controllers)

கயெக எந்திரங்கள் என்றால் பல நூறு ஆயிரம் முதலீடு செய்து தொழிற்சாலைகளில் வைத்திருக்கும் பெரிய எந்திரங்கள் தான் என்று நினைக்க வேண்டாம். சிறிய அளவில் மேசைமேல் வைத்து வேலை செய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் குறைந்த செலவிலும் கிடைக்கின்றன. இவை பெரும்பாலும் சீரொளி செதுக்கும் எந்திரங்கள் (Laser Engravers) அல்லது மரம் அல்லது நெகிழிப் பலகையில் துருவல் செய்யக்கூடிய…
Read more

Machine Learning – 17 – Natural Language Toolkit

இதுவரை நாம் கண்ட வெக்டர் உருவாக்கம் அனைத்திலும் ஏதேனும் ஓரிரண்டு வார்த்தைகள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தாலும் கூட, இடம் பெறாத வார்த்தைகளுக்கான 0’s ஐ அது கொண்டிருக்கும். இதனால் அந்த வெக்டருடைய அளவு அதிகரிக்கிறது. இதுபோன்ற அதிக அளவிலான 0’s -ஐப் பெற்று விளங்கும் வெக்டர்தான் sparse vector என்று அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு கோப்பினுள் அரசியல்,…
Read more

Machine Learning – 16 – Vectors

classification problem என்பது ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்லை’ எனும் மதிப்பின் கீழ் கணிப்பினை நிகழ்த்தும் என ஏற்கனவே கண்டோம். இவை முறையே 1 அல்லது 0-ஆல் குறிக்கப்படும். நாம் சிலசமயம் வாக்கியங்களையோ, நிழற்படங்களையோ, ஓவியங்களையோ உள்ளீடாகக் கொடுத்து பயிற்சி அளிக்க வேண்டியிருக்கும். இதுபோன்ற இடங்களில் இவற்றையெல்லாம் 1’s & 0’s -ஆக மாற்றுவதற்கு உதவுவதே vector…
Read more

Machine Learning – 15 – Multivariate (Explanatory Data Analysis)

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மதிப்புகளைப் பொறுத்து ஒரு taraget variable எவ்வாறு அமைகிறது எனக் காண்பதே multi-variate analysis ஆகும். Parallel coordinates என்பது இத்தகைய multi dimensional data-வைக் காண்பதற்கு உதவும் வரைபட வகை ஆகும். இங்கு plotly மற்றும் matplotlib மூலம் இத்தகைய வரைபடங்கள் வரைந்து கட்டப்பட்டுள்ளது. ‘SalePrice’ எனும் categorical variable-க்கு தரவுகள்…
Read more

திறந்த மூல கயெக பாவனையாக்கிகள் (CNC Simulators)

ஏன் பாவனையாக்கிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்? கயெக நிரலாக்கம் (CNC Programming) பற்றிய அடிப்படைகளை முந்தைய கட்டுரையில் காணலாம். புதிதாக நிரல் பயில்வோர் தங்கள் நிரலை ஓட்டிப் பார்க்க ஒரு எளிதான வழி தேவை.  கயெக எந்திரங்கள் விலை உயர்ந்தவை. மேலும் உற்பத்திக்குப் பயன்படும் எந்திரங்களின் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டியதில்லை. அனுபவமுள்ள நிரலாளர்கள்கூட கயெக நிரலாக்கத்தில் மிகப்…
Read more

Machine Learning – 14 – Bivariate (Explanatory Data Analysis)

இரண்டு variables எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளன என வரைபடம் வரைந்து பார்ப்பது bi-variate analysis ஆகும். இதன் X-அச்சில் ஒன்றும் Y-அச்சில் மற்றொன்றும் வைத்து வரைபடம் வரையப்படும். இங்கு ஒவ்வொரு வீட்டினுடைய sqft அளவைப் பொறுத்து அதன் விற்பனை விலை எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பது scatter plot, heatmap ஆகியவை மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளன. HeatMap-ல் இரண்டு…
Read more

Machine Learning – 13 – Univariate (Explanatory Data Analysis)

நமது தரவுகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என விரிவாக ஆராய்ந்து பார்ப்பதே Explanatory Data Analysis ஆகும். ஒரே ஒரு column-ல் உள்ள தரவுகளை மட்டும் எடுத்து ஆராய்வது univariate எனவும், இரண்டு column-ல் உள்ளவை எவ்விதத்தில் ஒன்றோடொன்று தொடர்பினை ஏற்படுத்துகின்றன என ஆராய்வது bivariate எனவும், பல்வேறு columns இணைந்து எவ்வாறு ஒரு target column-ன் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது…
Read more