எளிய தமிழில் Python

எளிய தமிழில் Python – 2

பைத்தான்  நிறுவுதல் 2.1 பைத்தானை windows-ல் நிறுவுதல் : பைத்தான் பதிவிறக்கத்திற்கு 29 Mb வட்டு இடம் தேவைப்படுகிறது; பைத்தான் மீண்டும் நிறுவ வேண்டும் என்றால் உங்கள் கணினியில் 50 Mb வட்டு இடம் தேவைப்படுகிறது.பதிவிறக்கம் செய்ய இந்தlink – ஐ www.python.org -ஐclick  செய்யவும்.இதில் புதிய பதிப்பை install செய்வதே சிறந்தது.இதிலே தான் extra future…
Read more

எளிய தமிழில் Python -1

1.1. அறிமுகம் : பைத்தான் ஒரு கணிணி மொழியாகும்.இதை, இந்த தொடர் எளிமையாக அறிமுகம் செய்கிறது.பைத்தான் (Python Programming Language) என்பது ஒரு திறந்த மூல நிரலாக்க மொழியாகும். இம்மொழியை உருவாக்கியவர் குய்டொ வான் ரூஸ்ஸொம்(Guido van Rossum) என்ற நெதர்லாந்து நாட்டு நிரலாளர்(programmer) ஆவார். இவர் இம்மொழிக்குப் பெயரை, ‘Monty Python’s Flying Circus’…
Read more