Author Archive: ச. குப்பன்

MX லினக்ஸ் ஒருஅறிமுகம்

முந்தைய MEPIS எனும்குழுவினரும் antiX உம் கூட்டாக சேர்ந்து இவ்விரண்டில்உள்ள சிறந்த கருவிகளையும் தந்திரவழிகளையும் பயன்படுத்தி அதனடிப்படையில் உருவாக்கி வெளியிடப்பட்டதொரு புதியவகை லினக்ஸ்இயக்கமுறைமையே MX லினக்ஸாகும் இது ஒரு நேர்த்தியானதும் திறமையானதுமான மேஜைக்கணினியை எளிய கட்டமைப்பு, உயர் நிலைத்தன்மை, திடமான செயல்திறன் நடுத்தர அளவிலான தடம் ஆகியவற்றுடன் இணைப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு இடைநிலை இயக்கமுறைமையாகும். நம்முடைய…
Read more

பைதான் எனும் கணினிமொழிஉருவாக்கும் சூழலை எவ்வாறு நம்முடைய விண்டோஇயக்குமுறைமைசெயல்படும் கணினியில் நிறுவுகை செய்வது

பைதான் மொழியில் உருவாக்கப்படும்பயன்பாட்டிற்கான குறிமுறைவரிகளை இயந்திர மொழி குறியீடாக எவ்வாறு உருமாற்றம் செய்து தொகுப்பது என அறியாத தெரியாதபுதியவர்கள்கூட தான்உருவாக்கிய பயன்பாட்டின் குறிமுறைவரிகளை அடுத்தபடிமுறையான இயந்திர மொழி குறியீட்டிற்கு உருமாற்றம் செய்து தொகுத்திடும் செயலை பைத்தான் எனும் கணினிமொழியானது நமக்காக அதனை செய்து கொள்கின்றது ,அதுமட்டுமல்லாமல் நம்முடைய நிரல்களை சில நேரங்களில் உடனடியாகவும், ஒரு வழியில்,நம்முடைய…
Read more

GNUmed எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

GNUmedஎன்பது மருத்துவ ஆவணங்களை மின்னனுஆவணங்களாக பராமரித்திடஉதவிடும் ஒரு கட்டற்ற கட்டணமற்ற பயன்பாடாகும் இது விண்டோ மேக் லினக்ஸ் ஆகிய அனைத்து இயக்கமுறைமைகளிலும் செயல்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுஉலகமுழுவதுமுள்ள நல்ல திறனுள்ள மருத்துவர்களும் நிரலாளர்களும் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டதாகும் இது மருத்துவர்கள் மட்டுமல்லாது ,மருந்தாளுநர்கள் மருத்துவ உதவியாளர்கள் செவிலியர்கள் மனநல மருத்துவர்கள் போன்ற அனைத்து மருத்துவம் தொடர்பானவர்களுக்கும் தங்களுடைய பணியை…
Read more

You Tube என்பதற்கு மாற்றான YouPHPTubeஎனும்கட்டற்ற பயன்பாடு ஒரு அறிமுகம்

YouPHPTube என்பது காட்சி படங்களை எளிதாக பகிர்ந்து கொள்ளஉதவிடும்PHP எனும் கணினிமொழியால் உருவாக்கப்பட்டதொரு கட்டற்றகட்டணமற்ற கானொளி இணையபயன்பாடாகும் இதில் Youtube, Vimeoஎன்பன போன்ற இணையபக்கங்களை போன்று நேரடியாக கானொளி படங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும் நம்முடைய நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவும் உதவுவதற்காக நமக்காகவென தனியானதொரு இணைய பக்கங்களை உருவாக்கி கொள்ளமுடியும் இதில் நமக்கென தனியாக கணக்கெதுவும் உருவாக்கிடாமல்…
Read more

ஒற்றையான PHP கோப்பின் வாயிலாக Adminer என்பதன் துனையுடன் தரவுதளம் முழுவதையும் நிருவகிக்கமுடியும்

Adminer என்பது GPL 2 அல்லது அப்பாச்சி எனும் அனுமதியின் அடிப்படையில்வெளியிடப்பட்ட MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, SimpleDB, Elasticsearch, MongoDB ஆகிய அனைத்து தரவுதளங்களுடன் ஒ த்தியங்ககூடிய PHP இல் உருவாக்கப்பட்ட தரவுதள சேவையாளரை கட்டுபடுத்தி மேலாண்மை செய்வதற்கான ஒரு கட்டற்றபயன்பாடாகும் இதனை நாம் பயன்படுத்திடும்போது எந்தவொரு தரவுதள சேவையாளரையும்…
Read more

Gpg4win எனும் கட்டற்ற பயன்பாடு ஒருஅறிமுகம்

மின்னனு கையொப்பம் ,மறையாக்கம் ஆகிய தொழில்நுட்பங்களின் உதவியுடன் மின்னஞ்சல்களையும் கோப்புகளையும் பாதுகாப்பாக கொண்டுசெல்ல உதவுவதுதான்  Gpg4win எனும் கட்டற்ற கட்டணமற்றபயன் பாடாகும் இதில்மறையாக்க தொழில்நுட்பமானது தேவையற்றவர்களை  குறிப்பிட்ட ஆவணத்தை படித்தறியமுடியாமல் தடுக்கின்றது அவ்வாறே மின்னனு கையொப்பதொழில்நுட்பமானது வேறுயாரும் குறிப்பிட்ட ஆவணத்தினை திருத்தம் செய்யமுடியாதவாறு தடுக்கின்றது இதன்பின்புலத்தில் GnuPG எனும் கருவி மறையாக்கம் செய்திடும் செயலை செயல்படுத்திடுகின்றது …
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு தொடர்ச்சி-3-

பொதுவாக உள்ளீட்டுத் தரவுகளைப் பெறக்கூடிய வழிமுறைகளை உருவாக்குவதும், புதிய தரவுகளை கிடைக்கும்போதும் வெளியீடுகளைப் புதுப்பிக்கும்போது ம்ஒரு வெளியீட்டைக் முன்கணிக்க புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துவதும் இயந்திர கற்றலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளாகும். அவ்வாறான இவ்வியந்திரக் கற்றலை மூன்று வகையான கணிமுறைகளாக வகைப்படுத்தலாம்: அவை பின்வருமாறு 1. மேற்பார்வையுடைய கற்றல் 2. மேற்பார்வை செய்யப்படாத கற்றல் 3. பலப்படுத்திடும் கற்றல்…
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு தொடர்ச்சி-2-

இன்றைய பகுதியில் இயந்திர கற்றலில் பொதுவாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சொற்களை பற்றிகாண்போம் கணிமுறை(Algorithm): தரவு செயலாக்கம், கணிதம் அல்லது தானியங்கி பகுத்தறிவு மூலம் சிக்கல்களைத் தீர்க்கப் பயன்படும் சுய–கட்டுப்பாட்டு விதிகளையே கணிமுறை என அழைக்கப்படும். ஒழுங்கின்மையை கண்டறிதல்(Anomaly detection): அசாதாரண நிகழ்வுகள் அல்லது மதிப்புகளைக் கொடியிடும் சிக்கல்களைக் கண்டறிய உதவும் ஒரு மாதிரியாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கடனட்டையில்…
Read more

துவக்க நிலையாளர்களுக்கான இயந்திர கற்றல் குறித்துஒரு கையேடு-1 ‘

(ML) என சுருக்கமாக அழைக்கப்பெறும் இயந்திர கற்றல் ( Machine learning ) என்பதுவழிமுறைகள் (algorithms), புள்ளிவிவர மாதிரிகள் ஆகியவை பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும் அதாவது வெளிப்படையான அறிவுரைகள் எதையும் பயன்படுத்தா–மலேயே கைவசமுள்ள கணினி அமைவுகளைமட்டுமே பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை திறம்படச் செயற்படுத்துவதாகும். ,ஆயினும் இதுவெளிப்படையான அறிவுரைகளுக்குப் பதிலாக வடிவங்களையும் அனுமானங்களையும் சார்ந்துள்ளது….
Read more

மெய்நிகர் கணினியை உருவாக்கிடGNOME Boxes எனும் கட்டற்றபயன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கொள்க

புதிய சூழலில் நம்முடைய பயன்பாடு எவ்வாறு செயல்படும் என கணினியின் பயன்பாட்டினை உருவாக்கி மேம்படுத்த விழையும் நிரல்தொடராளர்கள் அல்லது புதியவர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய அனுபவத்தை வளர்த்து கொள்ளவும் புதிய செயல்திட்டத்தை செயல்டுத்தி வெவ்வேறு சூழல்களில் அதன் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும் அறிந்து கொள்ளவும் விழைபவர்களுக்கு GNOME Boxes எனும் கட்டற்ற பயன்பாடானது ஒரு சிறந்த கருவியாக…
Read more